X360Pro SPI NAND Flasher V1.0 安装图解:

厚机USB口

 

薄机USB口